COVID-19

COVID-19

SARS-CoV2-viruset är fortfarande ett globalt problem. Symtomen och sjukdomsförloppet kan varieravädligt mycket. Jag har behandlat svåra fall på koronavdelningen på Wiens universitetssjukhus. Många patienter uppvisar fortfarande olika symtom veckor eller månader efter...
Sömnapné

Sömnapné

Upp till fyra procent av befolkningen lider av den vanligaste formen av sömnrelaterade andningsstörningar- obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Detta är ett tillstånd där andningen ofta avbryts på natten med en betydande minskning av syrehalten i blodet. Eftersom...
Pulmonell hypertension

Pulmonell hypertension

Ökat tryck i lungcirkulationen, även kallat pulmonell hypertension (PH), orsakar ofta andfåddhet. Det tar ofta lång tid innan den rätta diagnosen ställs. Det finns många olika orsaker till att trycket i lungorna ökar, till exempel sjukdomar i hjärtat och lungor eller...
Interstitiell lungsjukdom

Interstitiell lungsjukdom

Interstitiell lungsjukdom (ILD) är ett övergripande begrepp som omfattar många vanliga och mindre vanliga sjukdomar i lungorna. Det finns kända orsaker till ILD, t.ex. allergiska reaktioner, exponering för föroreningar, genetiska och reumatologiska sjukdomar. Orsaken...
Lungcancer

Lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och förekommer främst hos rökare. Tidig upptäckt och korrekt och snabb diagnos är avgörande för att kunna erbjuda rätt behandling. Undersökningar utförs oftast med hjälp av bronkoskopi, endobronkialt ultraljud (EBUS)...